Kom op vrijblijvend gesprekUw opties bespreken? Aarzel dan niet en maak meteen een afspraak via ons contactformulier

Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de "Facebook Pixel"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Doubleclick Remarketing van Google

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Doubleclick Adsense Remarketing”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om u gerichte advertenties te kunnen tonen na uw bezoek aan deze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op verdere verwerking. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.Algemene voorwaarden.

Artikel 1. ALGEMEEN

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Victoris CommV en de tot haar groep behorende vennootschappen, ondernemingen of instellingen (hierna genoemd: “Victoris”) en haar Cliënten (hierna genoemd: “Cliënt”), betreffende door Victoris ten behoeve van Cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden. Tot de rechtsverhoudingen behoren onder meer aanbiedingen van Victoris en overeenkomsten tussen Victoris en Cliënt, alsmede alle (rechts)handelingen voorafgaande aan of ter uitvoering van die aanbiedingen en overeenkomsten.
 • 1.2 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op verzoek van Cliënt kosteloos door Victoris toegezonden en is beschikbaar voor downloaden en afdrukken via de website van Victoris.
 • 1.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “goederen” wordt hieronder mede verstaan vermogensrechten, zoals computerbestanden en – programmatuur alsmede producten als bedoeld in artikel 9. Onder programmatuur wordt mede verstaan internetsite pagina’s, de daartoe
  behorende computer programma’s en bestanden en databank gegevens. Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over “de overeenkomst” wordt daaronder verstaan iedere overeenkomst tussen Victoris en Cliënt uit hoofde waarvan Victoris in opdracht van Cliënt werkzaamheden verricht.
 • 1.4 Alle aanbiedingen van Victoris zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien een vrijblijvend aanbod van Victoris wordt aanvaard, heeft deze het recht het aanbod uiterlijk twee (2) werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.
 • 1.5 Wijzigingen van, en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gesloten tussen Victoris en Cliënt gelden slechts indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen aanvaard. Zij hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
 • 1.6 Victoris is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en opnieuw vast te stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden van toepassing vanaf het moment van bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden door Victoris aan Cliënt.
 • 1.7 Indien enig beding, deel uitmakende van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst gesloten tussen Cliënt en Victoris nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
 • 1.8 Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt blijven buiten toepassing.
 • 1.9. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomst, heeft de overeenkomst voorrang.

ARTIKEL 2. UITVOERING ADVIES- EN CORPORATE FINANCE WERKZAAMHEDEN

 • 2.1 Victoris zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, volgens de normen zoals die gelden binnen de branche waarin Victoris werkzaam is. Victoris garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat. De op Victoris rustende verbintenis is derhalve een inspanningsverbintenis.
 • 2.2 Victoris bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Victoris zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van Cliënt en zal in geval van vervanging zoveel mogelijk zorgdragen voor een vervanger van gelijke kwaliteit. Victoris is gerechtigd na overleg met Cliënt derden in te schakelen.
 • 2.3 Partijen zullen schriftelijk vastleggen welke memoranda ontwikkeld worden en op welke manier dit zal geschieden. Victoris zal deze memoranda met alle redelijke zorg opstellen en daarbij gebruik makenvan de door Cliënt te verstrekken gegevens en bescheiden.
 • 2.4 Victoris zal de op te stellen memoranda aan Cliënt overhandigen ter proeflezing.
 • 2.5 Cliënt dient Victoris uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de proefdruk schriftelijk te informeren omtrent eventuele door Cliënt geconstateerde fouten c.q. door Cliënt gewenste verbeteringen en/of wijzigingen in het memorandum. Indien niet binnen deze termijn door Cliënt is gereageerd op de proefdruk, geldt de tekst van de proefdruk als door Cliënt goedgekeurd.

ARTIKEL 3. MEERWERK

 • 3.1 Indien Victoris in overleg met Cliënt werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de oorspronkelijke overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden c.q. prestaties door Cliënt aan Victoris vergoed volgens de gebruikelijke prijzen en tarieven van Victoris. Victoris is niet verplicht gevolg te geven aan een verzoek van Cliënt tot het verrichten van extra werkzaamheden c.q. prestaties als hiervoor bedoeld.
 • 3.2 Cliënt aanvaardt dat werkzaamheden c.q. prestaties als bedoeld in artikel 3.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden, kan beïnvloeden.

ARTIKEL 4. MEDEWERKING EN GEGEVENSVERSTREKKING DOOR CLIËNT

 • 4.1 Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Victoris overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Victoris ter beschikking te stellen.
 • 4.2 Cliënt zal Victoris op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is of kan zijn.
 • 4.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Victoris ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 • 4.4 Indien Cliënt zulks verzoekt, worden de betreffende gegevens en bescheiden aan deze geretourneerd.
 • 4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden door Cliënt, zijn voor rekening van Cliënt. In dat geval is Victoris gerechtigd haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 • 4.6 De door Cliënt aangeleverde informatie wordt geacht juist en volledig te zijn. Victoris is niet verplicht de juistheid en/of volledigheid van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden te onderzoeken. Indien de informatie van Cliënt foutieve gegevens bevat dan wel onvolledig blijkt te zijn, kan Victoris op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van de onjuistheid of de onvolledigheid van de aangeleverde informatie. Bij constatering van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden mag Victoris de overeengekomen werkzaamheden opschorten totdat Cliënt de betreffende onjuistheden en/of onvolkomenheden heeft weggenomen.
 • 4.7 Victoris is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien Cliënt nalatig is in het nakomen van de verplichtingen die op hem rusten uit hoofde van de overeenkomst met Victoris en/of deze algemene voorwaarden.
 • 4.8 Cliënt is verantwoordelijk voor het eigen gebruik van gegevens, bescheiden en adviezen afkomstig van Victoris.
 • 4.9 Ingeval medewerkers van Victoris op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos zorgdragen voor beschikbaarheid van door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten enz.

ARTIKEL 5. (LEVERINGS)TERMIJNEN

 • 5.1 Alle door Victoris afgegeven (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens en bescheiden die bij het aangaan van de overeenkomst bij Victoris bekend waren. Victoris zal er naar streven haar werkzaamheden binnen de afgegeven (leverings)termijn af te ronden. Alle door Victoris afgegeven (leverings)termijnen, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De enkele overschrijding van een niet fatale (leverings) termijn brengt Victoris derhalve niet in verzuim. Victoris is niet gebonden aan (leverings)termijnen die niet gehaald kunnen worden ten gevolge van buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan en evenmin indien de niet-naleving het gevolg is van een tekortkoming door Cliënt of een derde.

 • 5.2 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen plaatsvinden, is Victoris gerechtigd de aanvang van haar werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 • 5.3 Is Cliënt een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat, indien er een termijn is afgegeven, de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 6. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING

 • 6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Victoris en Cliënt ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst door Victoris retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Victoris op (mondeling) verzoek van Cliënt is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Cliënt.
 • 6.2 De offerte dan wel opdrachtbevestiging dan wel overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie ten aanzien van de opdracht gedaan.
 • 6.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt door volbrenging van de overeengekomen werkzaamheden.
 • 6.4 De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is slechts tussentijds opzegbaar indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen en onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Cliënt of Victoris de overeenkomst schriftelijk opzegt tegen het einde van de overeengekomen termijn en met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalenderweken.
 • 6.5 Indien een overeenkomst, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen per aangetekende brief worden opgezegd. Partijen dienen een opzegtermijn van drie (3) kalenderweken in acht te nemen te rekenen van de dag volgend op de datum van verzending van het aangetekend schrijven. Gedurende de opzegtermijn blijven de rechten en verplichtingen van de partijen onverkort van toepassing.
 • 6.6 Victoris kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling, zonder schadevergoeding en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in de navolgende gevallen:
  • bij het aanvragen van het faillissement van Cliënt
  • bij het aanvragen van surséance van betaling door Cliënt
  • bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van Cliënt
  • bij toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van Cliënt
  • bij ontbinding van Cliënt
  • bij overlijden van Cliënt
  • bij liquidatie c.q. beëindiging van de onderneming van Cliënt, anders dan in het kader van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of instellingen

   Indien een van de in dit lid genoemde situaties zich voordoet of dreigt te gaan voordoen, is Cliënt uitdrukkelijk gehouden Victoris hierover onverwijld duidelijk en schriftelijk te informeren.
 • 6.7. Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling, zonder schadevergoeding en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in de navolgende gevallen:
  • wanneer een partij een flagrante schending begaat van de verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst. Onder een flagrante schending wordt onder andere begrepen (niet-limitatief): de niet (tijdige) betaling van het honorarium nadat Cliënt hiertoe in gebreke werd gesteld en het verschaffen van valse stukken door Cliënt;
  • wanneer één van de partijen zich schuldig maakt aan bedrog of een zware fout die het gestelde vertrouwen zodanig aantast dat iedere verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk wordt.
 • 6.8 Het in dit artikel bepaalde laat ontbinding op grond van de wet onverlet. Het bepaalde in artikel 10.3 is alsdan van toepassing.
 • 6.9 Indien Cliënt op het moment van de beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen of Victoris reeds prestaties heeft verricht ter uitvoering van de overeenkomst, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Victoris vóór de beëindiging heeft gefactureerd of bedragen die Victoris nog zou moeten factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
 • 6.10 Na beëindiging van een overeenkomst blijft Victoris nog gedurende één jaar recht hebben op bescherming van de kandidaat-kopers die gedurende de looptijd van deze overeenkomst door Victoris zijn aangedragen. Onder kandidaat-kopers wordt ook verstaan bemiddelaars die opgetreden zijn voor een kandidaat-koper. Indien Cliënt binnen deze periode als hiervoor omschreven uw onderneming of activiteiten verkoopt, zelf of door tussenkomst van een andere partij, is Cliënt aan Victoris alsnog de dan overeengekomen vergoeding verschuldigd eventueel onder aftrek van de reeds op basis van uurtarief betaalde bedragen voor de acquisitiefase.

ARTIKEL 7. PRIJS EN BETALING

 • 7.1 Victoris bepaalt de hoogte van de door Cliënt aan haar verschuldigde vergoedingen. Partijen zullen hieromtrent zoveel mogelijk specifieke afspraken maken in de overeenkomst.
 • 7.2 Indien, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Victoris gerechtigd de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke wijziging zal niet eerder ingaan dan drie weken nadat Victoris Cliënt schriftelijk heeft geïnformeerd over de wijziging.
 • 7.3 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 7.4 Betaling van alle facturen dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities plaats te vinden. Bij gebreke van betalingscondities dient het op een factuur vermeld bedrag uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum door Victoris te zijn ontvangen.
 • 7.5 Indien Cliënt het verschuldigde bedrag niet conform artikel 7.4 voldoet, is Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en is hij interest verschuldigd aan de rentevoet bepaald in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties over het openstaande bedrag met ingang van de dag volgend op de dag waarop het openstaande bedrag uiterlijk op de rekening van Victoris had moeten zijn bijgeschreven. Tevens is Cliënt een conventionele schadevergoeding verschuldigd waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10% van de onbetaalde bedragen. Indien Cliënt nalatig is de verschuldigde vergoeding te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is Cliënt naast vergoeding van het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten – waaronder mede zijn begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten – verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande bedrag, dan wel € 250 (tweehonderd vijftig Euro) als dit meer is.
 • 7.6 Cliënt kan uitdrukkelijk geen rechten aan een overeenkomst ontlenen indien een verschuldigde betaling niet volledig en tijdig door Victoris is ontvangen.
 • 7.7 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald, is de overeengekomen prijs uitgedrukt in Euro.
 • 7.8. Facturen dienen gemotiveerd geprotesteerd te worden via aangetekend schrijven binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. Indien geen (tijdig) protest Victoris bereikt, wordt verondersteld dat Cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.
 • 7.9. In geval van niet-tijdige betaling door Cliënt, is Victoris gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat Cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In geen geval kan Victoris aansprakelijk gesteld worden voor eventuele geleden schade door Cliënt ingevolge dergelijke schorsing.

ARTIKEL 8. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 • Elk van de partijen staat er voor in dat alle van de andere partij ontvangen informatie, waarvan in redelijkheid duidelijk is of moet zijn dat deze van vertrouwelijke aard is, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOM

 • 9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten c.q. goederen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen computerprogramma’s systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, materialen zoals (databank) gegevens, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, memoranda, brochures en voorbereidend materiaal daarvan alsmede andere geestesproducten van Victoris, alles in de ruimste zin van het woord, berusten en blijven steeds berusten, bij uitsluitend Victoris of diens licentiegevers.
 • 9.2 Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Victoris de in artikel 9.1 genoemde producten c.q. goederen, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 • 9.3 Cliënt is ermee bekend dat de in artikel 9.1 genoemde producten c.q. goederen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Victoris of diens toeleveranciers (kunnen) bevatten. Cliënt verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 8, deze producten c.q. goederen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven anders dan voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de producten c.q. goederen behoeven te gebruiken.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 • 10.1 Victoris zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Cliënt of een derde haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Victoris voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Meer algemeen is Victoris niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten, nalatigheden, onjuiste of onvolledige verklaringen en onrechtmatige daden van Cliënt, diens bestuurders, werknemers, tussenpersonen of derden waarvoor Cliënt instaat. Indien Cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Victoris die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de eventuele aansprakelijkheid van Victoris beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor de laatste twaalf maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van Victoris uitkeert met een maximum van € 450.000 (vierhonderdvijftigduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Victoris aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft beëindigd;
  b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 • 10.2 Aansprakelijkheid van Victoris voor indirecte schade, daaronder tenminste begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van handelsopportuniteiten, verlies of beschadiging van gegevens, en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 10.3 Indien Cliënt van mening is dat zijdens Victoris sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis en Cliënt dientengevolge rechtsmaatregelen wenst te nemen, is hij gehouden, alvorens enige andere (rechts)maatregel te nemen, Victoris gemotiveerd en schriftelijk in gebreke te stellen en haar daarbij een redelijke termijn te gunnen voor het alsnog correct nakomen van de verbintenis. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Victoris in staat wordt gesteld adequaat te reageren.
 • 10.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de
  beweerdelijk geleden schade per ommegaande na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Victoris meldt en minstens binnen de 5 werkdagen te rekenen vanaf de kennisname van de tekortkoming door Cliënt of vanaf het moment waarop Cliënt redelijkerwijze kennis kon nemen van de tekortkoming.
 • 10.5 Victoris is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt als gevolg van gebruik door derden van de door Victoris geleverde of ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Cliënt vrijwaart Victoris tegen aanspraken van derden terzake.
 • 10.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit welke hoofde ook jegens Victoris in verband met het verrichten van werkzaamheden door Victoris, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 • 10.7 Indien en voorzover Victoris één of meer derden inschakelt bij de uitvoering van haar werkzaamheden en door een fout van die derde(n) schade wordt veroorzaakt, is Victoris daarvoor slechts aansprakelijk voorzover Victoris dat op basis van deze Algemene Voorwaarden geweest zou zijn als Victoris de schade zelf veroorzaakt zou hebben.
 • 10.8 In ieder geval is Victoris slechts aansprakelijk ten aanzien van Cliënt wegens tekortkomingen en fouten begaan door een derde op wie Victoris beroep heeft gedaan in uitvoering van de overeenkomst met Cliënt, in de mate dat Victoris deze derde zelf aansprakelijk kan stellen (o.a. rekening houdend met aansprakelijkheidsbeperkingen).
 • 10.9 Cliënt vrijwaart Victoris voor aanspraken van derden, medewerkers van Victoris daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
 • 10.10 Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het aan Victoris beschikbaar stellen van gegevens of bescheiden, bijvoorbeeld met het doel van gebruik of bewerking daarvan door Victoris. Cliënt vrijwaart Victoris en zal Victoris volledig schadeloosstellen ter zake van elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

ARTIKEL 11. OVERMACHT

 • Indien Victoris tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Cliënt kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt c.q. onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Victoris is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot het niet (volledig en/of tijdig) door een ingeschakelde hulppersoon, toeleverancier of andere derde correct nakomen van diens verplichtingen jegens Victoris of Cliënt, werkstakingen, storingen in de verbinding met Internet,storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie-aanbieder, volledige bezetting van de inbelpunten van Victoris, uitval van elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht van Victoris liggen en voor haar redelijkerwijze niet voorzienbaar zijn, natuurrampen, stakingen, blikseminslag, ziekte, pandemieën, sabotage, e.d. zowel bij Victoris zelf als bij door haar ingeschakelde hulppersonen, toeleveranciers of andere derden.

ARTIKEL 12. EXCLUSIVITEIT

 • Cliënt zal zich tijdens de uitvoering van de opdracht onthouden van ieder – direct of indirect – contact met derden, voor zover dat contact betrekking heeft of van invloed kan zijn op (de eventuele bereidheid tot) het aangaan van de koop/verkooptransactie. Indien Cliënt anders dan door bemiddeling van Victoris wordt benaderd door een derde inzake (de eventuele bereidheid tot) het aangaan van de koop/verkooptransactie, zal hij Victoris daarvan terstond in kennis stellen en de derde doorverwijzen naar Victoris. Cliënt onthoudt zich tijdens de uitvoering van de opdracht van het verlenen van een soortgelijke opdracht aan een derde.

ARTIKEL 13. HOOFDELIJKHEID

 • Indien een overeenkomst met twee of meer natuurlijke – en/of rechtspersonen tot stand komt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • 14.1 Op alle overeenkomsten tussen Victoris en Cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Belgisch recht van toepassing.
 • 14.2 In geval van geschil, zullen partijen eerst trachten een minnelijke regeling te bekomen. Indien dit onmogelijk blijkt te zijn, zullen alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Victoris en Cliënt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Victoris is gevestigd.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info